Cải lương hồ quảng
Anh hùng Chiêu Anh Quán
35 lượt xem   30/07/2018
Ái tình hay ngôi báu
64 lượt xem   03/10/2017
Bích câu kỳ ngộ
32 lượt xem   01/10/2017
Chàng cuội lên cung trăng
41 lượt xem   02/05/2017
Nỗi oan hoàng hậu
55 lượt xem   05/04/2017
Vụ án Hồng Phi
47 lượt xem   03/04/2017
Anh hùng náo
51 lượt xem   31/03/2017
Ngũ biến báo phu cừu
28 lượt xem   31/03/2017
Trảm Triệu Khải (San Hà – Xã Tắc)
83 lượt xem   11/03/2015
Trảm Trịnh Ân
46 lượt xem   03/03/2015
Rượu tình
65 lượt xem   02/03/2015
Phàn Lê Huê phá Hồng Thủy Trận
48 lượt xem   02/03/2015