Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 4: Vào nghiệp cầm ca

Hồi ký Kỳ nữ Kim Cương – Kỳ 4: Vào nghiệp cầm ca

(CLV) – Mọi chuyện lại thay đổi đột ngột vào mùa hè năm tôi 19 tuổi. Năm đó tôi thi rớt tú tài 2 – một kỳ thi trọng...