Khởi động Nhà hát online

Khởi động Nhà hát online

(CLV) – Đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng đến toàn xã hội, trong đó nghệ thuật biểu diễn và lực lượng văn nghệ sĩ bị ảnh hưởng rất...