Ông Sáu Dân và ‘Thành phố buổi bình minh’

Ông Sáu Dân và ‘Thành phố buổi bình minh’

(CLV) – Là tác phẩm sân khấu đầu tiên trong chương trình đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật với...