Đầu tư sáng tác cải lương: Chưa muộn!

Đầu tư sáng tác cải lương: Chưa muộn!

(CLV) – Đã hình thành một đội ngũ tác giả trẻ có khả năng sáng tác kịch bản cải lương nhưng để họ có thể trụ lâu được với...