Cải lương Việt

- 6 Ngày trước - 2017 Lượt xem

Privacy & Policy

Tuyên Bố Chính Sách

Thư Viện Công Washington DC bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho mọi người sử dụng thư viện, bất kể tuổi tác.

Cơ sở luật pháp cho chính sách: Chính sách dựa vào Bộ Luật Chính Thức DC Mục 39-108 (Ấn bản 2001) Bảo Mật Hồ Sơ Lưu Hành.

Sự cam kết của thư viện đối với riêng tư và bảo mật cho người dùng không chỉ do có nguồn gốc sâu xa về luật lệ mà còn do đạo đức và cách hành xử của nghề thư viện. Theo Quy Tắc Đạo Đức của Hiệp Hội Thư Viện Hoa Kỳ: “Chúng tôi bảo vệ quyền của người dùng thư viện có quyền riêng tư và bảo mật liên quan đến thông tin được tìm kiếm hay tiếp nhận và nguồn tham khảo, mượn, tiếp nhận hay chuyển tải.”

Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích quyền và trách nhiệm về quyền riêng tư và bảo mật của người dùng, các bước thư viện thực hiện để tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng khi dùng nguồn tài liệu thư viện, và cách thư viện ứng xử đối với thông tin có thể dùng để nhận dạng cá nhân thu thập từ người dùng thư viện.

Các Hành Xử Riêng Tư và Bảo Mật

Thư viện tránh tạo ra các hồ sơ không cần thiết, tránh giữ lại hồ sơ không cần cho mục đích hoạt động của thư viện, và không tham gia vào các hành xử mà có thể đưa thông tin có thể nhận dạng cá nhân ra cho công chúng.

Thông tin mà thư viện có thể thu thập và lưu giữ về người dùng thư viện hiện thời bao gồm:

  • Thông tin cần có để đăng ký thẻ thư viện (ví dụ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh)
  • Hồ sơ tài liệu mượn về, phí còn thiếu, các khoản chi trả
  • Các yêu cầu mượn liên thư viện và dịch vụ tham khảo
  • Thông tin đăng ký các lớp và chương trình của thư viện

Đồng Ý

Thư viện sẽ không thu thập hay lưu giữ thông tin riêng và có thể nhận dạng cá nhân của người dùng thư viện mà không có sự đồng ý của người dùng.

Thư viện sẽ bảo mật thông tin này và không bán, cấp phép hay tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào đang có hợp đồng với thư viện, trừ phi thư viện theo luật phải làm như thế.

Sự Toàn Vẹn và An Ninh Dữ Liệu

Thư viện có những bước thích hợp để bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu.

Thư viện đã đầu tư vào công nghệ phù hợp để bảo vệ an ninh cho thông tin có thể giúp nhận dạng cá nhân trong khi thông tin được thư viện lưu giữ.

Thư viện bảo đảm dữ liệu tổng hợp, tóm tắt bị luây bỏ các thông tin có thể giúp nhận dạng cá nhân.

Thư viện thường xuyên gỡ cookies, lịch sử duyệt Web, các file lưu lại, hay các hồ sơ sử dụng máy tính và Internet khác và mã phần mềm khác được đưa vào máy tính hay mạng của thư viện.

Nhân Viên Truy Cập Dữ Liệu Cá Nhân

Nhân viên thư viện có thể truy cập dữ liệu cá nhân lưu giữ trên hệ thống máy tính thư viện chỉ cho mục đích thực hiện các nhiệm vụ thư viện được giao. Nhân viên sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân nào thu thập từ người dùng cho bên nào khác trừ phi khi được luật pháp yêu cầu. Thư viện không bán, cho thuê hay trao thông tin cá nhân người dùng cho doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, hay cá nhân, trừ phi khi được luật pháp yêu cầu hay có sự ủy quyền của người dùng.

An Ninh Bên Thứ Ba

Thư viện bảo đảm rằng hợp đồng, giấy phép và các dàn xếp dịch vụ máy tính bên ngoài địa điểm thư viện sẽ phản ánh chính sách của thư viên cũng như trách nhiệm pháp lý liên quan đến tính riêng tư và bảo mật cho người dùng. Khi kết nối người dùng đến cơ sở dữ liệu được cấp phép và các nguồn tài liệu điện tử khác bên ngoài thư viện, thư viện chỉ phát hành thông tin nhằm xác minh người dùng là người có thẻ thư viện thuộc Thư Viện Công Washington DC. Tuy nhiên, người dùng phải nhận biết, khi truy cập các địa chỉ bên ngoài, rằng có những hạn chế về việc bảo vệ quyền riêng tư mà thư viện có thể cung cấp.

Có người sử dụng thư viện muốn chọn các dịch vụ liên lạc điện tử từ thư viện (các thông báo giữ chỗ và quá hạn, các thông báo chương trình và lớp học) qua email. Những người dùng này phải nhận biết rằng thư viện có khả năng hạn chế để bảo vệ tính riêng tư của loại thông tin này một khi nó ở bên ngoài sự kiểm soát của thư viện.

Thư viện cũng cung ứng mạng không dây cho phép người dùng kết nối Internet. Người dùng phải nhận biết rằng dữ liệu truy cập và gởi qua mạng không dây của thư viện là không được mã hóa.

Bố Mẹ và Trẻ Em

Thư viện tôn trọng tính riêng tư và bảo mật của mọi người sử dụng thư viện, bất kể tuổi tác. Bố mẹ hay người giám hộ trẻ dưới 18 tuổi chỉ có thể được phép tiếp cận hồ sơ thư viện của con mình khi họ xuất trình thẻ thư viện của trẻ hay số thẻ.

Hoạt Động Trái Phép Bị Cấm và Không Được Bảo Vệ

Người dùng chỉ được tiến hành hoạt động hợp pháp khi sử dụng nguồn tài nguyên và dịch vụ của thư viện. Không có điều gì trong tuyên bố này ngăn ngừa thư viện thực hiện quyền của mình để thực thi Quy Tắc Hành Xử, bảo vệ cơ sở vật chất, mạng và thiết bị khỏi bị hư hại, hay ngăn ngừa việc sử dụng cơ sở và thiết bị thư viện vào mục đích trái phép. Thư viện có thể theo dõi điện tử việc truy cập máy tính công cộng và việc truy cập mạng của thư viện từ bên ngoài và giành quyền được làm như vậy khi nghi ngờ có sự vi phạm luật pháp hay chính sách thư viện.

Giải Quyết Khiếu Nại

Bất kỳ người dùng thư viện nào có thắc mắc, quan ngại, hay khiếu nại về việc thư viện xử lý quyền và cách hành xử về quyền riêng tư và bảo mật, có thể nộp nhận xét bằng văn bản cho Thủ Thư Trưởng (Chief Librarian). Thư viện sẽ hồi đáp đúng hạn và có thể tiến hành điều tra tính riêng tư hay xem xét cách hành xử và thủ tục.

Các Yêu Cầu Của Công Lực

Thủ Thư Trưởng là người lưu giữ hồ sơ thư viện và là bên duy nhất được quyền tiếp nhận hay tuân thủ yêu cầu hồ sơ công cộng hay truy vấn từ nhân viên công lực. Thủ Thư Trưởng có thể ủy quyền việc này cho (các) thành viên được phân công trong ban quản trị thư viện. Thủ Thư Trưởng có quyền tham khảo Văn Phòng Công Tố trước khi xác định cách hồi đáp thích hợp với mọi yêu cầu xem hồ sơ. Thư viện sẽ không trao hồ sơ thư viện cho bất kỳ cơ quan tiểu bang, liên bang hay chính quyền DC trừ phi có trát, lệnh, án lệnh hay giấy tờ điều tra khác do tòa có thẩm quyền tài phán phát hành, cho thấy có lý do chính đáng và hợp lệ. Nhân viên thư viện sẽ chuyển mọi tra vấn của bên công lực cho Văn Phòng Thủ Thư Trưởng hay người được chỉ định.

Thư Viện Sử Dụng Dữ Liệu Thu Thập Như Thế Nào

Khi người dùng thư viện ghé thăm Website, thư viện thu thập và lưu trữ loại thông tin chỉ để đo lường số lượng khách đến các khu vực khác nhau của Website để hướng dẫn làm trang Web hữu ích hơn mà thôi. Thông tin được thu thập bao gồm:

  • Địa chỉ IP của máy tính người dùng hay nhà cung cấp Internet
  • Ngày và giờ truy cập
  • Các trang truy cập và cách người dùng di chuyển trong trang Web
  • Địa chỉ Internet của Website đã giới thiệu người dùng đến trang Web của thư viện
  • Hồ sơ mọi cuộc tìm kiếm trên thư mục thư viện

Dữ liệu Website được tách biệt khỏi thông tin trương mục thư viện từng cá nhân. Thư viện không thể tra cứu hồ sơ người thăm để xác định được khu nào trong Website là được ghé thăm. Dữ liệu được thu thập không kết nối với bất kỳ thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào.

Thư viện có thể dùng địa chỉ bưu điện hay địa chỉ email của người có thẻ để thông báo cho cộng đồng về các dịch vụ và chương trình.

Gởi email cho Thư Viện

Các gợi ý trực tuyến và các email chung khác gởi cho thư viện không liên quan đến việc mượn tài liệu hay đeo đuổi kiến thức có thể được xem là hồ sơ công cộng.